Adatkezelési tájékoztató


1. Bevezetés

A Büki CsakPONT elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme tekintetében, ezért kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Büki CsakPONT feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Rendkívül fontos számunkra, hogy az ön magánszférája védelmet élvezzen honlapjaink használata során.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, adatható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is elő rja.
A Büki CsakPONT kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Büki Család és KarrierPONT (CsakPONT) Képviselője: Borhy Renáta vezető Székhelye: 9737 Bük Széchenyi u. 44. weboldal címe: www.csakpontbuk.hu e-mail: csakkozpontbuk.hu

3. Adatkezelések
A Büki CsakPONT www.buk.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a Nők a családban és a munkahelyen EFOP -1.2.9-17 pályázat megvalósítása kapcsán kiadott pályázati dokumentációban meghatározottak figyelembe vételével jár el.

4. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás
Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon szereplő személyes adatokat a Büki CsakPONT által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra. A Büki CsakPONT fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje informáci biztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz valóhozzáférést a Büki CsakPONT naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.
Adatvédelmi incidens esetén a Büki CsakPONT az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha tehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valósz nűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.
Az Adatkezelő az ügyfél számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén helyez el.

5. Az érintettek jogai
Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

  • tájékoztatás kéréséhez valójog

  • helyesbítéshez való jog

  • törléshez való jog

  • zároláshoz való jog

  • tiltakozáshoz való jog
    Az érintetti jogok gyakorlásának módja:
    Az érintett természetes személy rásban (a Büki CsakPONT címére küldött megkeresésben) fordulhat a Büki CsakPONT felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényes tési lehetőségek:
Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bej elentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
e-mail címe:
telefonszáma: +36 1 391-1400
fax száma: +36 1 391-1410
honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely per elbírálása a Szombathelyi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Bük, 2019. július 16.